BURS YÖNETMELİĞİ

                 DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ                                  LİSANS BURSU YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Divriği Kültür Derneği tarafından lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Divriği Kültür Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere, hangi şartlarda burs verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 4.11.2004 tarih 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22.11.2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u, 31.03.2005 tarihli İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği ve Divriği Kültür Derneği Ana Tüzüğü’nün ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Burslar

Madde 4- Dernek tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan bursun türü şudur:

  1. Tüm branş ve sınıflarda lisans öğrenimi gören öğrencilere verilecek ‘Karşılıklı Lisans Bursları’

 

Adaylık ve Başvuru Şartları

Madde 5- Divriği Kültür Derneği burs programından sadece; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan üniversitelerde okuyan, lisans öğrencileri faydalanabilir.

Madde 6- Dernek bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Madde 7- Dernek bursu lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddi imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir;

Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için herhangi bir akademik başarı kriteri aranmaz. Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Madde 8-  Dernek bursuna başvuru tarihinde adayın 23 yaşından büyük olmaması şarttır.

Burs Tahsis Süreci               

Madde 9- Burs komisyonu, Divriği Kültür Derneği Yönetim Kurulu’nu temsilen Divriği Kültür Derneği asil ve yedek üyelerinden 3(üç) temsilci ve Eğitim Komitesinden 2 temsilci ile oluşur. Komisyon üyeleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Adaylık başvuruları bu komisyon tarafından, işbu yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak incelenir ve yönetim kuruluna bir rapor halinde sunulur. Yönetim Kurulu’nun onayı sonrası bursiyerler kesinleşir.

Madde 10- Yıllık kontenjan miktarı; bursun miktar ve süresi dernek bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak, Dernek Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yıllık belirlenecek kotanın en fazla %10’luk bir kesimi, üstsoyu Divriğili olmayan öğrencilere tahsis edilebilir.

Madde 11- Dernek bursları genel ilke olarak kasım ayından başlamak üzere yılda 7 ay süre ile verilir. Lisans eğitiminin son yılında, (tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altıncı yıl) mezuniyet ayı olan haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.

Dernek bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıllık süre için verilir.

Madde 12- Dernek bursu için başvurular, bu yönetmeliğin 5., 6., 7.ve 8.maddelerinde belirtilen kıstasları karşılayan istekli her öğrenci tarafından yapılabilir. Yapılacak başvurularda bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Adli sicil belgesi,

c) Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için okula kayıt yaptırdıklarını gösteren bir belge,

d) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki busiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,

e) Dernek tarafından istenebilecek diğer belgeler

Madde 13- Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile ekim ayı içerisinde Yönetim Kurulu’na gönderir.

Madde 14- Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister; mülakat yapar ve nihai kararı verir.

Madde 15- Burs tutarı eğitim-öğretim senesi boyunca sabittir. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu belirler. Dernek, seçilen öğrencilerin aylık burslarını her yıl aralık ayı ile haziran ayı arasında; Dernek merkezinin bulunduğu il dışındaki öğrencilerin banka hesaplarına EFT/Havale olarak gönderir, dernek merkezinin olduğu ildeki öğrenciler ise burslarını dernek merkezine gelerek bizzat elden alırlar.

Madde 16- Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, okulun başlangıcından itibaren, tüm yarıyıllar için hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmelerde en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 70 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması gerekmektedir.

Madde 17- Dernek bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasından dernek tarafından düzenlenecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.

Madde 18- Karşılıklı Lisans Bursu’ almaya hak kazanan öğrenciler, burslarını alabilmek için dernekçe hazırlanmış bir taahhütname imzalarlar. Burs talebi dernek tarafından kabul edildikten sonra dernekten burs alarak öğrenimini tamamlayan ya da herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamadan ayrılan öğrenci ile Dernek Yönetim Kurulu kararı ile bursu kesilen öğrenci, iş sahibi olduğunda işe başladığı ayı takiben veya her durumda iki yılı geçtikten sonra, en az burs aldığı süre kadar derneğin o tarihte bir öğrenci için ödediği burs bedelini aylık taksitler halinde veya tamamıyla derneğe geri öder. Geri ödemelerin derneğe yapılmasının temini için bursiyerden imzalı taahhütname alınır.

Bursun Kesilme Durumları

Madde 19- Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığı takdirde bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, derneğe durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde, dernek imkanları elveriyor ise bursun ödenmesine devam edilir.

Madde 20- Çeşitli nedenlerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde, derneğin imkanları elveriyor ise burslarının ödenmesine devam edilir.

Madde 21- Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

Madde 22- Herhangi bir yüz kızartıcı veya adi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Madde 23- Dernek gerek gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiği takdirde bursu kesilir.

 

 

Bursun Tahsili

Madde 24- Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Dernek tarafından geri alınır.

Öğrencinin burs aldığı dönemde vefat etmesi halinde, vefatından sonra hesabına yatan bursların dernek hesabına iadesi ailesinden talep edilir.

Dernekten karşılıklı burs alan öğrencinin, öğrenciliği döneminde veya geri ödeme döneminde vefat etmesi durumunda, aldığı veya geri ödemesini yapmadığı burs geri ödeme taahhüttü ortadan kalkar.

Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren üç aylık bekleme süresinden sonra almadığı bursları dernek hesabına aktarılır.

Diğer Hükümler

Madde 25- Bu yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bunun haricinde bu yönetmelikte belirtilmeyen her husus için Yönetim Kurulu karar merciidir. Yönetim Kurulu yönetmelik üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler istisnai durumlar hariç bir sonraki burs döneminde uygulanır.

Madde 26- Bu yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.