GENÇLİK KURULU YÖNETMELİĞİ

DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ

GENÇLİK KURULU YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmelik, DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ GENÇLİK KURULU’NUN kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Madde 2- Bu yönetmelik, DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ GENÇLİK KURULU’NUN kuruluş biçimini, çalışma yöntemlerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

Madde 3- Bu yönetmelik; 4.11.2004 tarih 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22.11.2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 31.03.2005 tarihli İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği ve DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN Tüzüğünün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

GENÇLİK KURULU:

Madde 4- Derneğin 18-30 yaş aralığındaki genç üyelerinden seçimle oluşan ve Yönetim Kurulunun denetiminde olan, kuruldur.

KISALTMALAR:

Madde 5- Bundan sonraki metinlerde Divriği Kültür Derneği “Dernek”, Gençlik Kurulu, “Kurul” olarak ifade edilecektir.

KURULUN AMACI:

Madde 6- Ana tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek, ihtiyaç görülen alanlarda hizmet etmek,    Yönetim Kurulu’nun çalışma programının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, üyelerine yönetme alışkanlığı kazandırmak, katılım ve çoğulculuğu yaygınlaştırmak, gençlerin sorunlarına çözüm üretmek, derneğe genç üyeler kazandırmak amaçlarını güder.

 

KURULUN KURULUŞU:

Madde 7- Kurul’un kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdaki prosedür uygulanır.

 1. Kurul’u oluşturmak için, Genel Kurulu takip eden 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından 18-30 yaş aralığındaki tüm genç üyeler “Kurul Oluşumu” gündemi ile toplantıya davet edilir.  İlk toplantıya Derneğin Kurul’dan Sorumlu Yönetici başkanlık eder. Bu toplantıda, üyeler, Kurul’a ilişkin görüşlerini beyan edebilirler. Kurul’a aday olmak isteyenler adaylıklarını deklare edebilirler ve neden aday olduklarını toplantıda hazır bulunanlara aktarabilirler. Adaylıklar liste şeklinde değildir, bireyselseldir. Bu toplantıda seçim tarihi, son adaylık başvuru tarihi, seçim usulleri kararlaştırılır. Başvuru süresi içerisinde Kurul için aday çıkmazsa Yönetim Kurulu 3 (üç) genç üyeye görev teklif ederek Kurul’u oluşturur. Başvuru süresi içinde 3 (üç) -7 (yedi) arasında aday varsa Yönetim Kurulu tarafından direk atama yapılır. Süreç içerisinde aday olanlardan, Kurul üye sayısı 7’ye tamamlanana kadar atama yapılır.  Sonraki aday olan 5 üye adaylık başvuru sırasına göre yedek üye olarak atanırlar. Aday sayısı 7 (yedi) den fazla ise seçim kararı alınır. Birinci toplantıyı takip eden iki hafta içinde 18-30 yaş aralığındaki tüm genç üyeler, Kurul’u seçmek üzere seçime davet edilir. İki Yönetim Kurulu Üyesi ve bir Denetleme Kurulu üyesinden sandık kurulu oluşturulur.  Adaylık başvuruları Yönetim Kurulu’na yapılır. Yönetim Kurulu, tüm adayların isminin bulunduğu oy pusulalarını alfabetik sıraya göre hazırlayarak sandık kuruluna teslim eder. Pusulalar sandık kurulunca mühürlenir. Oylama kapalı oy açık tasnif usulü ile yapılır. Her üye yedi kişiye oy verebilir. Seçim sonucunda en çok oyu alan 7 üye asıl üye olarak, sonraki 5 üye yedek üye olarak belirlenir.
 2. Kurul ilk toplantısında asıl üyeler arasından başkan, başkan yardımcısı ve sekreter seçer. İlgili göreve birden fazla aday olması halinde seçim asıl üyelerin katılımı ile ve kapalı oy, açık tasnif yöntemi ile yapılır. Yönetim Kurulu onayı ile resmileşir.   
 3. Kurul üyesinin, ayrılma talebini Kurul’a iletmesiyle Kurul Üyeliği sona erer. Yedek üyelerden sıradaki üye göreve davet edilir.
 4. Dernek üyeliği sona eren veya üyelikten geçici çıkartılan üyenin veya dönem içerisinde yaş kriteri dışına çıkan üyenin Kurul Üyeliği de sona erer.  
 5. Kurul’un görev süresi, Dernek Yönetim Kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.
 6. Bir kişi sadece bir kurulda görev alabilir. Görevli olduğu bir kurul varsa istifa ederek başka bir kurula aday olabilir. 

 

KURULUN TOPLANTILARI:

Madde 8-

 1. Kurul, yapacağı toplantıların tarihi ve düzenini Kurul Sekreteri’nin bilgisi dâhilinde kendisi belirler.
 2. Kurul, Başkanın daveti üzerine toplanır. Toplantıda alınan kararlar Kurul Sekreteri tarafından bir rapor halinde Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.
 3. Kurul Başkanı, toplantılara başkanlık etmenin ötesinde, Kurulun sözcüsüdür. Kurul Sekreteri ise toplantı tutanaklarının düzenli tutulmasından ve dosyalanmasından sorumludur.
 4. Dernek Yönetim Kurulu adına Dernek Genel Sekreteri, işin öncelik ve ivediliği halinde Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 5. Kurul’da kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.
 6. Kurul’un Yönetim Kurulu ile iletişimini sürekli kılmak amacıyla, Yönetim Kurulu asıl veya yedek üyelerinden en az biri Kurul’da Yönetim Kurulu Gözlemcisi olarak görev alır. Gözlemcinin toplantıda söz hakkı vardır ama oy hakkı yoktur.
 7. Dernek idari görevlileri, toplantı tarihinin duyurulması, gerekli mekânın düzenlenmesi, gerekebilecek belgelerin sağlanması, çoğaltılması gibi hizmetler konusunda Kurul’a yardımcı olur.
 8. Toplantı gündemi, Kurul Başkanı ve Kurul Sekreteri tarafından önceden belirleneceği gibi, toplantı sırasında gündem de değişiklik yapılabilir.
 9. Kurul toplantıları, Kurul kararı ile yedek üyelerin ve genç üyelerinin katılımına açılabilir. Genç üye kriterini sağlamayan (18-30 yaş aralığı) üyeler hiçbir şekilde kurul toplantılarına katılamaz.
 10. Kurul, derneğin tatil olmadığı dönemlerde ayda en az iki kez toplantı yapmak zorundadır. Bu toplantılarda alınan kararlar, Kurul Başkan ve Sekreteri tarafından değerlendirilerek hazırlanan rapor ilk Dernek Yönetim Kurulu toplantısına sunulur.
 11. Kurul, bir yıl içerisinde en az 10 (on) toplantı yapmaz ve yönetim kuruluna rapor sunmaz ise, üyelerinin görevine Dernek Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

KURUL ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI:

Madde 9-

 1. Kurul üyeliğine seçilen dernek üyesi, geçerli bir mazereti olmadıkça aldığı görevi yürütmekle yükümlüdür.
 2. Kurul üyeleri aldıkları görevleri tam ve zamanında yapmak zorundadırlar.
 3. Görevini ihmal eden ve Kurul toplantılarına mazeretsiz üst üste 3 (üç) kez katılmadıkları diğer kurul üyelerince bir tutanakla belirlenen Kurul Üyelerinin görevlerine Kurul tarafından son verilir. Sıradaki yedek üye göreve davet edilir. Karar Yönetim Kurulu onayına sunulur.
 4. Mazeretsiz olarak görevini gerçekleştirmede kayıtsız kalanlar veya ihmal eden üyeler hakkında Dernek Tüzüğü ve Disiplin Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 5. Kurul, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ve aracılığıyla sağlar.
 6. Kurul etkinlikleriyle ilgili olarak üçüncü şahıslarla kurulacak ilişki için Kurul başkanı,  Kurul’un bir üyesini görevlendirebilir. Kurul kararı ile derneğin genç üyelerine görev verilebilir.   
 7. Kurul tarafından hazırlanan her türlü doküman, Dernek Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde bastırılabilir, yayınlanabilir. Yönetim Kurulu onayı olmadan kamuoyuna beyanat verilemez.

KURULUN  GELİR VE GİDERLERİ:

Madde 10-

 1. Kurul, çalışma dönemi süresince varsa yapılacak harcamalar için planlama aşamasında Dernek Yönetim Kurulu’nun ön onayını almak zorundadır. Yönetim Kurulu, Kurul’un taleplerini Dernek bütçesi çerçevesinde değerlendirir ve Kurul’a bilgi verir.
 2. Kurul’ca düzenlenen faaliyetler nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Dernek adına yapılır. Bütün bu gelir ve giderin muhasebesi Dernek genel muhasebesinin bir parçası olarak yürütülür. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Saymanı bu kayıtların denetimi ile görevlidir.
 3. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Dernek bütçesinde toplanır.
 4. Yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Dernek Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.

KURUL  RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Madde 11-

 1. Dernek  Yönetim Kurulu, Kurul raporunu ve var ise diğer görüşleri değerlendirir.
 2. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu takdirde, Kurul’u Yönetim Kurulu toplantısına davet ederek rapor hakkında bilgi alır.
 3. Kurul Başkanı’nın veya görevlendirilen bir Kurul Üyesi’nin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve söz hakkı vardır. Oy hakkı yoktur.
 4. Dernek yönetim kurulu, Kurul raporunun Dernek yararları doğrultusunda nasıl değerlendirileceğine karar verir.

KURULUN YENİDEN OLUŞTURULMASI ve EKSİLMESİ HALİNDE TAMAMLANMASI:

Madde 12-

 1. Dernek Yönetim Kurulu, tüzüğe ve kanunlara aykırı faaliyet içinde olduğunu tespit ettiği durumda Kurul’u kısmen veya tamamen görevden alabilir.
 2. Yönetim kurulunca tüm Kurul üyelerinin görevden alınması durumunda, yeni Kurul’un oluşumu; görevden alma kararını müteakip 30 gün içerisinde, Madde 6, A bendindeki yöntemle olur.
 3. Görevden alma veya istifa nedeni ile üye eksilmesi durumunda, eksilen üyeler sıraya göre yedekten tamamlanır. Yedek üye kalmaması halinde ve kurul üye sayısı 3’ün (üç) altına düşmesi durumunda Madde 6, A bendindeki yöntemle 30 gün içerisinde Kurul yeniden oluşturulur. Görevden alınan kurul üyeleri aynı dönem içerisinde kurul içerisinde üye olarak yer alamaz, aday olamaz.

DOSYALAMA:

Madde 13- Kurul’a ait karar ve yazışmalar, tutanaklar, belgeler, kararlar ve raporlar, Kurul Dosyası içerisinde Dernek  Genel Sekreteri tarafından saklanır.  Dosyalar her an Yönetim Kurulu'nun erişimine açık tutulur.

YÖNETMELİKLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER:

Madde 14- Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa mevcut tüzük hükümleri uygulanır. Dernek yönetmelikleri Yönetim Kurulu tarafından tüzüğe uygun hale getirilir.

FAALİYETLERDE OLUŞACAK KUSUR VE GECİKMELER:

Madde 15- Faaliyetlerde oluşacak kusur ve gecikmelerde Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 16- Bu yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulu’nda kabul edilmesini müteakip yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 17- Bu yönetmelik hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu yürütür.