KOMİTE YÖNETMELİĞİ

DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ

KOMİTE YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmelik, DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ komitelerinin; kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik, DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ komitelerinin; kuruluş biçimini, çalışma yöntemlerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- Bu yönetmelik; 4.11.2004 tarih 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22.11.2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u, 31.03.2005 tarihli İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği ve DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ tüzüğünün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

KOMİTELER

Madde 4- Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek maksadıyla, ihtiyaç görülen alanlarda hizmet etmek için, Yönetim Kurulu tarafından, dernek üyelerinden oluşturulan ve Yönetim Kurulu’nun denetiminde olan süreli veya dönemsel kurullardır.

KOMİTELERİN AMACI

Madde 5- Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için, Yönetim Kurulunca belirlenecek konularda, karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, görev verilen konularda görüş ve çözüm önerileri geliştirerek Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara yardımcı olmaktır.

KOMİTELERİN KURULUŞU

Madde 6-

 1. Komite, Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
 2. Komitelerin üye sayısı en az 5 (beş) üye olmak üzere, Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü sayıda, istekli dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca belirlenir.
 3. Komitelerinin görev süresi, süreli komitelerde görevin tamamlanması ile, dönemsel komitelerde ise dernek yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.
 4. Komite üyesinin görevi, ayrılma talebini Dernek Yönetim Kurulu’na iletmesiyle sona erer.
 5. Komite üyesinin görevi, gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.
 6. Komite üyeleri görev tebliğ tarihinden itibaren, izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Sekreteri’nin daveti ile toplanır. İlk toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Bu toplantıda ilk gündemde Komite Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Komite Raportörü seçilir.
 7. Komite üye sayısının çeşitli nedenlerle, 5 (beş) üyenin altına düşmesi durumunda, yönetim kurulunca, bir ay içerisinde atama yapılarak üye sayısı tamamlanır.
 8. Bir üye en fazla 2 (iki) komitede görev alabilir ve sadece 1 (bir) komitede başkanlık, başkan yardımcılığı veya raportör görevi alabilir.

KOMİTE TOPLANTILARI

Madde 7-

 1. Komite, yapacağı toplantıların tarihi ve düzenini, Dernek Genel Sekreteri’nin bilgisi dâhilinde kendisi belirler.
 2. Komite, Komite Başkanı’nın daveti üzerine toplanır. İlk toplantıda alınan kararlar, Komite Başkanı tarafından bir rapor halinde Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.
 3. Komite Başkanı, toplantılara başkanlık etmenin ötesinde, aynı zamanda komitenin sözcüsüdür. Komite Raportörü ise toplantı tutanaklarının düzenli tutulmasından ve dosyalanmasından sorumludur.
 4. Dernek Yönetim Kurulu adına Dernek Genel Sekreteri, işin önceliği ve ivediliği halinde komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 5. Komitede kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
 6. Komitelerin, Yönetim Kuruluyla iletişimini sürekli kılmak amacıyla; Yönetim Kurulu, asıl veya yedek üyelerinden en az birine gözlemci olarak görev verilir.
 7. Dernek idari görevlileri, toplantı tarihinin duyurulması, gerekli mekânın düzenlenmesi, gerekebilecek belgelerin sağlanması ve çoğaltılması gibi hizmetler konusunda Komite Başkanına yardımcı olur.
 8. Toplantı gündemi, Komite Başkanı ve Komite Raportörü tarafından önceden belirleneceği gibi, toplantı sırasında gündemde değişiklik yapılabilir.
 9. Dönemsel komiteler her yıl en az 4 (dört) toplantı yapmak zorundadır. Bu Toplantılarda alınan kararlar, en geç 10 gün içerisinde Komite başkanı ve raportörü tarafından değerlendirilerek hazırlanan rapor dernek yönetim kuruluna sunulur.
 10. Komite bir yıl içerisinde en az 4 (dört) toplantı yapmaz ve Yönetim Kurulu’na en az üç rapor sunmaz ise, üyelerinin görevine dernek Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

KOMİTE ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI

Madde 8-

 1. İstekliler arasından komite üyeliğine atanan dernek üyesi, geçerli bir mazereti olmadıkça aldığı görevi yürütmekle yükümlüdür. Komite üyeleri aldıkları görevleri tam ve zamanında yapmak zorundadırlar.
 2. Görevini ihmal eden ve komite toplantılarına, üst üste 3 (üç) kez, mazeretsiz katılmadıkları, komitenin diğer üyelerince bir tutanakla belirlenen komite üyelerinin görevlerine son verilir.
 3. Mazeretsiz olarak görevini gerçekleştirmede kayıtsız kalanlar veya ihmal eden üyeler Komite Başkanı ve Komite Raportörünün ortak talebine istinaden, Yönetim Kurulu kararı ile  görevden el çektirilebilinir
 4. Komiteler, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ve aracılığıyla sağlar.
 5. Komitelerin etkinlikleriyle ilgili olarak, üçüncü şahıslarla kurulacak ilişki için, Dernek Yönetim Kurulu gerekli görürse, Komite Başkanını veya komitenin bir üyesini görevlendirebilir.
 6. Komiteler tarafından hazırlanan her türlü doküman, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra bastırılabilir.

KOMİTELERİN GÖREV VE FAALİYETLERİ

Madde 9- Komiteler, kuruluş amaçlarına uygun olarak, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, kendilerine verilen veya kendilerince teklif edilip Dernek Yönetim Kurulunca kabul edilen konuları inceler, değerlendirir ve karara bağlar. Dernek Yönetim Kurulu bu kararları aynen kabul edebileceği gibi reddetmekle veya üzerinde değişiklik yapmakla da yetkilidir.

 

KOMİTELERİN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 10-

 1. Komite, çalışma dönemi süresince, varsa yapılacak harcamalar için planlama aşamasında Dernek Yönetim Kurulu’nun ön onayını almak zorundadır. Yönetim Kurulu, komitenin taleplerini dernek bütçesi çerçevesinde değerlendirir ve komiteye bilgi verir.
 2. Komitelerce düzenlenen faaliyetler nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları, dernek adına yapılır. Bütün bu gelir ve giderin muhasebesi, derneğin genel muhasebesinin bir parçası olarak yürütülür. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Saymanı bu kayıtların denetimi ile görevlidir.
 3. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar dernek bütçesinde toplanır.
 4. Yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi, faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Dernek Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.

KOMİTE RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 11-

 1. Dernek Yönetim Kurulu, komite raporunu ve var ise diğer görüşleri değerlendirir.
 2. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu takdirde Komite Başkan veya Raportörünü, Yönetim Kurulu toplantısına davet ederek rapor hakkında bilgi alır.
 3. Dernek Yönetim Kurulu, komite raporunun dernek yararları doğrultusunda nasıl değerlendirileceğine karar verir.

KOMİTELERİN FESHİ

Madde 12-

 1. Dernek Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, gerekçesini açıklayarak Komiteyi fesih edebilir, komite üyelerinin görevlerine son verebilir.
 2. Yönetim Kurulu, komitenin yeniden kurulup kurulmamasına karar verebilir.

DOSYALAMA

Madde 13- Komitelere ait karar ve yazışmalar, tutanaklar, belgeler, kararlar ve raporlar komite dosyası içerisinde, Dernek Genel Sekreteri tarafından ayrı bir yerde saklanır.  Dosyalar her an Yönetim Kurulu'nun erişimine açık tutulur.

YÖNETMELİKLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

Madde 14- Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa mevcut tüzük hükümleri uygulanır. Dernek Yönetim Kurulu yönetmelikleri, tüzüğe uygun hale getirilir.

FAALİYETLERDE OLUŞACAK KUSUR VE GECİKMELER

Madde 15- Faaliyetlerde oluşacak kusur ve gecikmelerde Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 16- Bu yönetmelik, DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ Yönetim Kurulunda kabul edilmesine müteakip yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 17- Bu yönetmelik hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu yürütür.