D.K.D. DANIŞMA MECLİSİ İÇ YÖNETMELİĞİ

DAYANAK: 

A- Danışma Meclisi İç Yönetmeliği, Divriği Kültür Derneği 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İş bu yönetmelik Danışma Meclisi'nin çalışma biçimi, yol ve yöntemlerini belirtir. 
B- Danışma Meclisi üyeleri, Divriği Kültür Derneği ana tüzüğünün 9. Maddesi, A bendinde tanımlanan (İç yönetmeliğin 1. maddesinde de belirtilen) üyelerden oluşur. İş bu yönetmelikte belirlenen görev ve yetkileri kullanır. 
 
AMAÇ: Dernek çalışmalarının kuruluş amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi için; Yapılacak faaliyetlere yönelik önerilerde bulunmayı, eğilim belirlemek amacıyla tavsiye niteliğinde kararlar almayı, dernek yönetiminin ufkunu genişletebilecek politikaları üretilmeyi ve uygulama alanında destek olmayı amaçlar.
 
Madde 1- Danışma Meclisi;
a. Derneğin eski başkanları ve sekreterleri
b. Derneğin mevcut başkanı ve sekreteri
c. Dernek şube başkanları ve şube sekreterleri
d. Divriği köy dernek başkanları veya dernek yönetimince yetkilendirilmiş bir yönetici
e. Derneği olmayan köyleri temsilen, derneğin üyesi köy mensuplarının kendi aralarında belirledikleri bir kişi.
f. Divriği Belediye Başkanı.
g. Dernek merkezinin olduğu ildeki, dernek üyesi olan Divriğili; Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, oda, sendika, sivil toplum kuruluşu başkanları, üniversite rektörleri, dekanları ve kürsü başkanlarından Danışma Meclisi’nin kararı ile üyelikleri kabul edilenler.
h. Dernekte kurulu olan kurul ve komite başkanları.
i. Bölge temsilcilik başkanları
j. Danışma Meclisi eski dönem başkanları
k. Gençlik Kurulu tarafından dönem içerisinde önerilen 18-30 yaş aralığında olan, eksilmesi halinde tamamlanabilecek 10 (on) genç üye
l. Kadın Kurulu tarafından dönem içerisinde önerilen ve eksilmesi halinde tamamlanabilecek 10 (on) kadın üye 
m. Yönetim kurulunca dönem içerisinde önerilen ve eksilmesi halinde tamamlanabilecek 5 (beş) üye 
n. Başkanlık kurulunca dönem içerisinde önerilen ve eksilmesi halinde tamamlanabilecek 5 (beş) üyeden oluşur. 
 
Madde 2- Danışma meclisinin toplanması ve başkanlık kurulunun oluşturulması ile ilgili usul ve esaslar
a. Danışma Meclisi, Divriği Kültür Derneği'nin Genel Kurul'unun yapılmasından 30 (Otuz) gün içinde, yönetim kurulunun çağrısı ile ilk toplantısını yapar.
b. Danışma Meclisi üyeleri, meclis yoklama defterinde yer alan ad ve soyadlarının karşısını imzalayarak salonda yerlerini alırlar.
c. İlk toplantıyı toplantıda hazır bulunan en yaşlı üye açar.
d. İlk toplantıda meclis üye sayısının yarıdan bir fazlasının olması durumunda, meclis çalışmalarına başlayarak Başkanlık Kurulu'nun seçimine geçer.
e. İlk toplantıda salt çoğunluğun olmaması durumunda, meclis ikinci toplantısı en yaşlı üyenin çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. 
f. Toplantıya katılan üyelerin katılımı ile kapalı oy açık tasnif yöntemiyle önce başkan seçilir. Yaşlı üye yerini seçilen başkana bırakır. Başkanın çağrısı ile salonda hazır bulunan üyelerden bir başkan yardımcısı ve iki yazman üye için adaylar oluşturulur. Her bir görev için birden fazla aday varsa kapalı oy açık tasnif usulü ile katılan meclis üyelerinin oy çokluğu ile bir başkan yardımcısı ve iki yazman üye seçilerek başkanlık kurulu oluşturulur.
g. Danışma Meclisi Başkanlık Kurulu genel kurul dönemi sürecinde görev yapmak üzere seçilirler.
h. Danışma Meclisi Başkanlık Kurulu'nda çeşitli nedenlerle eksilme olması durumunda f maddesinde belirtilen esas ve usule göre eksilen üyeler için yeniden seçim yapılır. Mevcut kuruldan üyeler de eksilen göreve aday olabilirler.  
ı. Danışma Meclisi olağan olarak ayda bir kez, olağan üstü olarak Başkanlık Kurulunun 24 saat öncesinden çağrısı ile her zaman toplanabilir.
i. Dernek Yönetimi, Başkanlık Kuruluna başvurarak Danışma Meclisinin olağan üstü toplanmasını talep edebilir. Başkanlık Kurulu gerek görürse Danışma Meclisini toplar.
j. Danışma Meclisi toplantılarını dernek merkezinde yapabileceği gibi dernek dışında belirlenene herhangi bir yerde de yapabilir. Dernek yönetiminin dernek dışında belirlenen yerlerle ilgili itiraz hakkı saklıdır.
k. Danışma Meclisi toplantıları, Başkanlık Kurulunun kararı ile ve salonun fiziki koşulları da dikkate alınarak, meclis üyesi olmayan dernek üyeleri tarafından da izlenebilir.
 
Madde 3- Danışma Meclisi gündeminin oluşturulması ile ilgili usul ve esaslar
a. Başkanlık Kurulu oluşturduğu gündemi toplantı tarihinden 5 gün önce meclis üyelerine e-posta veya kısa mesaj ile bildirir. Gündemden madde çıkartılamaz.
b. Toplantıda hazır bulunan Üyelerin 1/5 inin yazılı önerisi ile ilave gündem maddesi  önerilebilinir.   
c. Gündeme alınması istenen madde üzerinde, lehte ve aleyhte ilk söz hakkı talep eden birer kişiye üçer dakikalık söz hakkı verilir.
d. Gündem önerisi açık oylama ile oylanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluk oyu maddenin gündeme alınıp alınmamasını belirler.
 
Madde 4- Toplantılara katılım ve söz hakkı kullanımı ile ilgili usul ve esaslar
a. Danışma meclisi üyeleri toplantılara katılması görevleri gereğidir.
b. Toplantıya katılmayan üyelerin mazeretlerini toplantı tarihinden bir önce Başkanlık Kuruluna yazılı veya sözlü olarak bildirmesi gerekir. Bu üyelerin imza hanesine "Mazeretli" yazılır. Toplantının yapıldığı şehrin dışında ikamet eden veya o anda şehir dışında olduğu bilinen üyeler katılım durumlarını bildirmeseler de mazeretli olarak değerlendirilir.
c. Mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan üyelerin imza hanesine "Katılmadı" yazılır. 
d. Danışma Meclisi gündem dışı olarak dernek başkanı, sekreteri veya başkanın görevlendireceği yönetim kurulu üyesine derneğin çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapması amacı ile 15 dakikalık konuşma hakkı verir. Dernek temsilcisinin bilgilendirme amaçlı yaptığı konuşması üzerine söz hakkı istenemez.
e. Dernek konuşmacısı konuşmasını toplantının başında yapar. Gündem maddesine geçildikten sonra gündem bölünerek konuşma yapılamaz.
f.  Danışma Meclisi toplantılarında gündeme geçilmeden önce talep olması halinde ilk talebi yapan iki kişiye beşer dakikalık gündem dışı konuşma hakkı verilir. Başkanlık kurulunun gerek görmesi halinde, konuşma süresi beş dakika daha uzatılır. Uzatma süresi her konuşmacı için uygulanır anlamına gelmez.  Gündem dışı konuşma kişi başına 10 dakikayı geçemez. Gündem dışı konuşma üzerine söz istenmez.
g. Danışma Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere, meclis üyelerine Başkanlık Kurulunun taktir ettiği sürede söz hakkı verir. Meclis Başkanı gündemin seyrine göre konuşmacının konuşma süresini uzatabilir. Konuşmacının konuşma süresi bir dakika önce uyarılmadan kesilemez.
h. Konuşmacının gündem üzerine konuşması usul gereğidir. Başkanlık Kurulu bu hususta uyarıda bulunabilir. Konuşmacının gündemle ilişkilendirilemeyecek bir konuşma  yapma ısrarı halinde Başkan tarafından konuşması sonlandırılır.
ı. Başkanlık Kurulundaki bir üye de gündem üzerine kürsüden konuşma hakkına sahiptir.
i. Meclis Üyeleri, gündeme ilişkin görüşlerini kürsüden sözlü olarak ifade edebileceği gibi toplantıda olmak kaydıyla yazılı olarak da görüş bildirebilirler. Yazılı metnin Başkanlık Kurulundan onayı alındıktan sonra Başkanlık Kurulundan bir üye tarafından ilgili gündeme geçilmeden toplantının seyrini bozmayacak şekilde salona dağıtımı yapılır. Metnin çoğaltılması görüş bildiren üyeye aittir. 
j. Gündem maddesi üzerine konuşmalar bittikten sonra, karar alınması gerekiyor ise karar almak için ilgili konu oylamaya sunulabilir. Toplantıda Hazır bulunan Meclis üyelerinin çoğunluğunun istemi halinde başkan oylama yapmak zorundadır.
k. Oylama salonda bulunan üyelerle yapılır. Kararlar salonda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
 
Madde 5- Danışma Meclisi dışından uzman görüşü alınması ile ilgili usul ve esaslar
a. Başkanlık Kurulu gündeme aldığı bir konu ile ilgili olarak konunun uzmanı bir kurum veya şahıstan brifing alabilir.
b. Brifingin süresi ve usulü konusunda Başkanlık Kurulu yetkilidir. 
 
Madde 6- Çalışma komitelerinin oluşturulması ve komite raporlarının görüşülmesi ile ilgili usul ve esaslar
a.Görüşülen gündem maddesindeki konu üzerine araştırma ve inceleme için komiteler kurulabilir. Komite kurulması kararı alındıktan sonra madde üzerindeki görüşme kesilir. İlgili konu komite raporunu hazırladıktan sonra görüşülebilir. Komite bir başkan ve raportör seçerek çalışmalarına başlar. Başkanlık Kurulunun onayı alınarak Komiteye meclis dışından da üye atanabilir. 
b.Oluşturulan komite raporunu bir sonraki toplantıya yetiştirmeye çalışır. Verilen sürenin yetmemesi durumunda ek süre istenebilir.
c.Başkanlık Kurulu komiteye verilen konu hakkında bir sonraki toplantıya bilgi vermek zorundadır.
 
Madde 7- Dernek Yönetim Kurulu ile ilişkilerin usul ve esasları
a.Danışma Meclisi gündemindeki konuları görüşüp karara bağladıktan sonra on gün içinde bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar ve takibini yapar.
b.Dernek yönetimi Danışma Meclisi önerilerini uygulamakla yükümlü değildir. Gündemine alıp almamakta serbesttir.
c. Danışma Meclisi Başkanlık Kurulu üyeleri üçüncü şahıslara veya kurumlara Danışma Meclisi Başkanlık Kurulu sıfatı ile dernekle ilgili açıklama yapamaz, derneği temsil edemez.
 
Madde 8- Başkanlık Kurulu için Güvenoyu ve Gensoru ile ilgili usul ve esaslar
a. Başkanlık kurulu gerekli gördüğü taktirde meclisten güven oyu talep edebilir veya kayıtlı meclis üyelerinin 1/3 nün imzası ile başkanlık kurulu hakkında gensoru talep edilebilinir. 
b. Güven oyu ve gensoru, talep edilen toplantının sonrasındaki olağan toplantıda görüşülür. Güvenoyu ve gensoru ile ilgili, ilk talepte bulunan ikişer kişiye lehte ve  aleyhte 10 dakikalık söz hakkı verilir.
c. Güven oyu ve gensoru gizli oy açık tasnif oylama ile ve toplantıda hazır bulunan  meclis üyelerinin 2/3 ünün oyuyla karara bağlanır. 
d. Bir dönem içerisinde en fazla iki kez gensoru talep edilebilinir. 
e. Güven oylaması ve Gensoru sonucu başkanlık Kurulunun düşmesi sonucunda, bir sonraki toplantıda toplantıdaki en yaşlı üye başkanlığında yeni başkanlar kurulu seçilir. 
 
Madde 9-Meclis üyeleri ile ilgili yaptırımların usul ve esasları
a. Söylem ve eylemleri ile Danışma Meclisi çalışmalarını aksatan üyelerle ilgili Başkanlık Kurulu üyeyi, diğer üyelerin bilgisi dışında yazılı ve gerekçeli olarak uyarır. 
b. Üyenin söylem ve eylemlerine devam etmesi halinde Başkanlık Kurulu yetkisini kullanarak fiilin önemine göre üyeyi 1-3 toplantı aralığında kürsü kullanmaktan veya toplantıdan men edebilir.
c. Bunlara rağmen üye davranışlarına devam ederse, Başkanlık Kurulu tarafından üye fiilin önemine göre dönem sonuna kadar kürsü kullanımından veya toplantılara katılmaktan men edilir.
d. Üye alınan karara karşı iki hafta içinde Başkanlık Divanına itiraz edebilir. Kararın alındığı toplantıdan sonraki toplantıda Üyeye savunma hakkı tanınır. Toplantıda hazır bulunan üyelerle yapılan oylama ile karar kesinleşir.
 
Madde 10- Toplantı tutanaklarının tutulması, raporlanması, yönetim kuruluna ve üyeye dağıtılması ile ilgili usul ve esaslar.
a. Toplantıda yapılan konuşmalar, kullanılan süreler, salondan gelen tepkiler katip üyeler tarafından not edilir.
b. Başkanlık Kurulu notları düzenleyerek tutanak haline getirir. Tutanakların her sayfası Başkanlık Kurulu tarafından imzalanır.
c. Tutanakların aslı Danışma Meclisi dosyasına, kopyası Dernek Yönetim Kuruluna teslim edilir.
d.  Tutanağın tamamı veya özeti Derneğin web sitesinde Danışma Meclisi üyelerinin şifre ile ulaşabileceği linkte yayınlanır. 
e. Dernek Yönetimi gerek gördüğü taktirde tutanakları kısmen veya tamamen yayınlayabilir veya yayınlamayabilir. 
f. Toplantı tutanakları meclis üyelerine Dernek Yönetiminin onayı ile e-mail olarak gönderilebilir.
 
Madde 11-Danışma Meclisinin Dernek Genel Kurulu sürecindeki görevleri ile ilgili usul ve esaslar
a. Danışma Meclisi Genel Kurul tarihinden 45 gün öncesinden itibaren her hafta Genel Kurul süreci ve Danışma Meclisi çalışmalarının değerlendirilmesi gündemi ile toplanır.
b. Genel Kurul süreci Danışma Meclisi Başkanlık Kurulu tarafından yönetilir.
c. Genel Kurul sürecindeki toplantılar dernek genel üyesine açık yapılır.
d. Başkanlık Kurulu süreci adil ve verimli yönetmekle sorumludur.
 
Madde 12- Danışma Meclisi dönem raporunun hazırlanması ve görüşülmesi ile ilgili usul ve esaslar
a. Başkanlık Kurulu son toplantısında çalışmaları ile ilgili dönem raporu hazırlayarak sunumunu yapar.
b. Meclis Üyeleri dönem raporu üzerine görüşlerini bildirebilirler. 
c. Dönem Raporu, tutanakların yayınlandığı usul ve esaslarla yayınlanır ve üyelere bildirilir.
  
 
İş bu yönetmelik; 27 Mart 2013 Tarihinde Danışma Meclisi Olağan Toplantısında Danışma Meclisi üyelerinin oyları ile kabul edilmiş olup, 19 Mart 2017 tarihinde yapılan Tüzük Kurultayı’nda yapılan değişiklikler esas alınarak revize edilmiştir.