DERNEK ANA TÜZÜĞÜ

DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: “DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ”dir. Derneğin genel merkez adresi İstanbul'dur. Adres Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

 

Madde 2: DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

A-Derneğin Amacı:

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere; demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine uygun laik ve demokratik toplumsal yapıyı desteklemek, demokrasi, sivil toplum ve hukuk devleti anlayışı doğrultusunda; Divriği ve çevresindeki kişileri bir araya getirmek, kültürel ve siyasal faaliyetlerde bulunmak, eğitime destek olmak, üyeler arasındaki iletişim, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasına çalışmak, ülkemizin ve ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamak, ilçemizden İstanbul’a gelen hemşerilerimize iş ve istihdam yaratmak, ara elemanı yetiştirmek, ilgili bakanlıklarla sosyal projeler yapmak, her seviyede eğitim gören öğrencilere burs vermek, yörenin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla ile işbirliği yapmak, yörenin tarihini tanıtmak ve turizme kazandırılması için çalışmalarda bulunmak, turizmin potansiyelinin çeşitlenmesi ve gelişmesi için çalışmalarda bulunmak, Divriği ilçesinin ve yakın çevresinin tarihi, kültürel, sanatsal ve doğal mirasını korumak. Divriği ilçesinin ve yakın çevresinin yöresel ürünleri, el sanatları, halk dansları ve folklorunu tanıtmak amacıyla tanıtım günleri düzenlemek, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

B-Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanı:

a)Divriği ve ilişkili diğer yörelerin kültürünü, tarihini, turistik değerlerini, folklorunu, ekonomik ve sosyal yapısını; bilimsel yönden araştırmak, belgelemek, çeşitli yollarla tanıtmak.

b)Kültür, sanat, kişisel gelişim, müzik enstrümanları, dil, meslek edindirme, el becerileri, vb. alanlarda eğitici ve öğretici kurslar açmak, gösteriler yapmak.

c)Divriği ve çevresinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve yardımlaşma yapmasını sağlayacak projeler geliştirmek

d)Amaç ve çalışma konularına uygun olarak başkaca dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda iş birliği yapmak, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden ilişkiler kurmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, platformlar oluşturmak.

e)Sosyal, kültür, spor vb. alanlarında tesisler açmak, öğrencilerin barınabileceği yurt, yaşlıların barınabilecekleri dinlenme evleri, sokak çocukları için ve kimsesiz çocuklar için barınma yurtları ve onların hayata kazandırılmaları için iş atölyeleri açmak. Gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için ortak veya bağımsız spor organizasyonları düzenlemek.

f)İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek. İhtiyacı olanlarla ekonomik ve sosyal dayanışmada bulunmak.

g)İş bu amaçlar doğrultusunda ve üyeler arası iletişimin, birlikteliğin geliştirilmesi maksadıyla kapalı, açık oturumlar, paneller, söyleşiler, sempozyumlar, konferanslar, sergiler, geziler vb. bilimsel, sosyal aktiviteler düzenlemek, her türlü toplantı ve gösteriler yapmak, konserler, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.

h)Yaptığı etkinlikleri ve dernek amaçlarını gerçekleştirmek, tanıtmak ve kamuoyuna sunmak üzere kitap, dergi, gazete, bülten, broşür, fotoğraf, bildiri vs. doküman basmak, yayınlamak, dağıtmak. Abonelikler yapmak, internet sitesi, internet televizyonu, internet radyosu kurmak. Yazılı, görsel, dijital, telekomünikasyon, internet gibi her türlü teknik, elektronik araç gereç ve argümanı kullanmak. Kütüphane ve arşiv oluşturmak.

i)Divriği köylerinin dernekleri ve diğer Divriği dernekleri ile ortak amaçlar doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak. Projeler yapmak. Platform ve inisiyatifler oluşturmak.

j)Derneğe gelir sağlamak ve giderleri karşılamak amacı ile yukarıdaki amaçlar içinde yapılan her türlü etkinliği gerek duyulduğunda ücret ve yardım mukabilinde yapmak. Bunun dışında gerek duyulduğunda başkaca hizmet, sergi, kültür, sanat, eğitim, eğlence, spor, gezi, yemek ve kermes etkinlikleri yapmak. Yardım ve bağış toplamak, kabul etmek ve kampanyalar düzenlemek, internet bankacılığı, mobil sistem vb. araçları kullanarak aidat ve bağış toplamak, benzer amaçlı derneklerden, sendikalardan, mesleki kuruluşlardan, kurum ve kuruluşlardan yardım almak ve adı geçen kurumlara yardımda bulunmak.

k)Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, dernekçe bulunan geliştirilen her türlü telif, marka patent hakkını almak tescil etmek.

l)Divriği ilçesi ve köylerinde yaşamını sürdüren üyelerimizin, yaşadıkları yerleşim yerlerine ilişkin kamu kurumları ve özel kurumlarca geliştirilecek her türlü projenin, yeraltı- yerüstü kaynakları, toprak, hava, su, bitki ve hayvan varlığı gibi çevresel değerlerin korunması yaklaşımıyla incelemek. Projelerin çevreyle ilgili değerlerle uyumlu hale getirilmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda da kamu yararının korunması yaklaşımıyla, projenin durdurulması için çalışmak. Gerekli gördüğü durumlarda uluslararası sözleşmeler, anayasa, kanunlar, temel insan hakları belgeleri ve diğer belgelerde karşılık bulan temel insan haklarına dayanarak, ihtiyaç duyduğu girişimleri kamuoyu oluşturmak ve hukuki süreçlerini takip etmek. Geliştirilecek projelerin çevresel değerlere saygılı olduğu durumlarda, yerel halkın ortak çıkarları doğrultusunda, oluşumu için gerekli kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

m)Divriği ilçesinin ve yakın çevresinin tarihi, kültürel, sanatsal ve doğal mirasını korumak. Resmi ve özel kurumların planlama, yenileme vb. amaçlı etüt, proje ve çalışmalarını takip ederek vatandaşların bilgi sahibi olmasını sağlamak. Üniversitelerin, diğer uzman kişi ve kuruluşların görüşlerinden de yararlanarak görüş oluşturulması, ihtiyaç duyulduğunda görüş ve yaklaşımlarını projeler ve planlar üzerinde geliştirerek, ilgili idareler tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması üzere sunmak. Bu tür hizmetlerin yerindeliği ve yeterliliği hususunda vatandaşların şikâyetlerini, dileklerini saptayarak ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak, belirtilen amaçlar doğrultusunda öneriler geliştirmek ve sunmak.

n)Farklı inançların, kültürlerin ve halkların evrensel insan hakları temelindeki haklarının korunmasında, geliştirilmesinde dayanışma içinde olmak. İlgili platform ve inisiyatifler içinde yer almak.

o)Ülkede yaşanan gelişmelerin, ülkenin yurttaşı olan üyelerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği yaklaşımı ile üyelerinin hak ve hukukunu korumak için meşru zeminde demokratik mücadele etmek. Bu amaçla kurulmuş olan platform, inisiyatif ve koordinasyonlara katılmak.

p)Üyelerinin; yaşadıkları kent ve yaşam alanları ile ilgili gelişmelere ve sorunlara karşı duyarlılıklarını arttıran bilinçlendirme faaliyetleri yapmak. Kent konseylerine katılmak. Kent organizasyonları içinde yer almak.     

q)Derneğin amaçları kapsamındaki konular için, gerekli olduğunu düşündüğü durumlarda konunun idari ve yargısal kurumlara intikalini sağlamak, dava açmak, açılmış davalara katılmak.

 

 

 

Madde 3: ÜYE OLMA HAKKI, ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA İŞLEMLERİ

A-Üye Olma Hakkı:

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Divriği doğumlu veya asıllı her gerçek kişi ile bu kişilerin eşleri ve çocukları derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

B-Üye Olma İşlemleri:

Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusunda en az iki üyenin olumlu referansı gerekmektedir.

Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve ret kararı yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.

C-Üyenin Hakları:

Üye tüzükten ve yasalardan kaynaklanan tüm hakları kullanır. Derneğin organizasyonlarına ve faaliyetlerine katılımcı olarak katılabilir. Yönetim Kurulu ve diğer kurullarca kendisine teklif edilen görevleri kabul etme ve etmeme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu ve diğer kurullardan tanımlanmış veya tanımlanmamış görev talep edebilir. Görev verilip verilmeyeceğine ilgili kurul karar verir. Merkez üye ve şube üyeleri Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir.

D-Üyenin Yükümlülükleri:

Üye; tüzük ve yasaların kendine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmekle, üye aidatlarını ödemekle, üzerine aldığı görevleri yerine getirmekle, derneğin maddi manevi hak ve hukukunu gözetmekle yükümlüdür.

E-Üyelikten Çıkma İşlemleri

Her üye dernek başkanlığına yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

F-Üyelikten Çıkarılma

Üyeler, Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Disiplin Kurulu’nun kararı ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelikten çıkartılırlar. Üyelikten çıkarılan kişi, bu kararlara karşı Genel Kurul’a başvurulabilir. Genel Kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar dernek malvarlığında hak iddia edemez.

G-Yeniden Üye Olma Hakkı

Dernekten kesin olarak ihraç edilmiş olanlardan; aidat borcu nedeni ile ihraç edilenler borçlarını ödemeleri, derneği maddi zarara uğratanlar zararı tazmin etmeleri halinde, hemen üyelik başvurusu yapabilirler. Diğer çıkarılma nedenlerinde üyelikten çıkartılanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar. Kendi isteği ile üyelikten ayrılan kişiler, varsa aidat veya diğer borçlarını ödeyerek derneğe tekrar üyelik başvurusu yapabilirler.

 

Madde 4: DERNEK ORGANLARI

A-Asıl Kurullar

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetim Kurulu

B-Tali Kurullar

  1. Disiplin Kurulu
  2. Danışma Meclisi
  3. Gençlik Kurulu
  4. Kadın Kurulu
  5. Komiteler
  6. Bölge Temsilcilikleri

 

Madde 5: GENEL KURUL

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; dernek genel merkezinin ve şubelerin kayıtlı üyelerinden oluşur.

A-Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)Dernek organlarının seçilmesi,

b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

d)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması.

e)Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

f)Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanmayan dosyaların karara bağlanması. 

g)Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ayni hak tesis veya kaldırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h)Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

i)Derneğin federasyona katılması ve ayrılması gibi konuların kararlaştırılması.

j)Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

k)Derneğin mevcut şubelerinin kapatılmasının kararlaştırılması ve kapatılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

l)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

m)Derneğin fesih edilmesi,

n)Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

o)Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

p)Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen hususları gündeme almak.

q)Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

B-Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplanma Şekli ve Zamanı

Dernek Genel Kurulu, 2 yılda bir ocak ayında olağan olarak, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

C-Genel Kurul’a Çağrı Şekli

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

D-Genel Kurula Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

E-Genel Kurul Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve toplantı katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Üye olmayıp da seçimli kurullara aday olmak isteyenler, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’nun önerisi ile ve üye olma hakkını belgeleyerek Genel Kurul kararı ile aday olabilirler.  Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

F-Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Hazırun listesinde ismi bulunan üyeler Genel Kurul’da oy kullanma hakkına sahiptirler. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Vekaleten oy kullanılamaz. Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş veya imzalanmış kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

G-Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin, yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 6: YÖNETİM KURULU

A-Yönetim Kurulu’nun Teşkili

a)Yönetim Kurulu 11 asıl ve 11 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

b)Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

c)Yönetim Kurulu; 15 günde bir olağan olarak, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılmaz. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

d)Yönetim Kurulu üyeleri, geçerli bir nedene dayanmaksızın üç toplantıya mazeretsiz gelmemeleri halinde Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun oyu ile Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülür.

e)Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da seçilme sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B-Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

a)Ana tüzük hükümlerini uygulamak ve derneğin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b)Dernek tüzüğüne ve amacına uygun olarak her türlü faaliyette bulunmak.

c)Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda; dönemsel ve süreli kurul ve komiteler, sekreterlikler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere uygun gördüğü kişi veya kişilere görev ve yetki vermek, çalıştırmak, gerek gördüğünde görev ve yetkiyi sonlandırmak,

d)Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

e)Derneğin kurul ve komiteleri için ilgili kurul ve komitenin de görüşlerini de alarak iç yönetmelikleri hazırlamak, gerekiyorsa mevcutları değiştirmek ve uygulamak.

f)Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis etmek veya kaldırmak.

g)Kendi dönemi içerisinde, son Genel Kurul’da kabul edilen tahmini bütçenin en fazla ¼’ü oranında, dernek adına borç almak veya bağışta bulunmak.

h)Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak. Şube açmak için kişilere görev vermek veya görevden almak.  Şubelerin yetki alanını belirlemek.

i)Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube kapatmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

j)Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak. Gerek görürse merkez denetleme kurulunu görevlendirmek. Dernek ilke ve amaçlarına ters düşen şube organlarını, görevli kişileri görevden almak. Şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

k)Dönemi içerisinde sekiz ayda bir olmak üzere iki kez gündemini on beş gün öncesinden üyeye duyurarak seçimsiz genel üye toplantısı yapmak. Ara faaliyet raporunu, ara denetleme raporunu, ara bilançoyu ve tahmini bütçenin gerçekleşme miktarını üyenin bilgisine sunmak. Üyelerin bağlayıcı olmayan görüş ve eleştirilerini alarak not etmek.

l)Gerekli görülen yerlerde bölge temsilcilikleri açılmasını sağlamak.

m)Dernek tüzük ve ilkelerine aykırı davranışta bulunanları tedbirli olarak veya tedbirsiz olarak Disiplin Kurulu’na sevk etmek.

n)Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak.

o)Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak.

p)Derneğin ekonomik yapısını güçlendirmek için kampanyalar düzenlemek, projeler geliştirmek ve uygulamak. Taahhütnameler, muvafakatnameler ve sponsorluk sözleşmeleri imzalamak, imzalatmak.

q)Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

r)Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

s)Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

t)Gerek gördüğü takdirde üye olmayan kişilerin uzmanlıklarından faydalanmak üzere görev vermek.

u)Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.

v)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C-Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım Usulleri

Yönetim Kurulu toplantıları; sadece asıl üyelerin katılımı ile gerçekleşebileceği gibi, Yönetim Kurulu kararı ile, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetleme ve Disiplin Kurulu başkanları, süreli ve süresiz komite başkanları veya temsilcileri, şube başkanları, temsilcilik başkanları ve Yönetim Kurulu’nun bilgi ve görüşüne başvurmakta yarar gördüğü davetli kişilerin katılımı ile de yapılabilir. Asıl üyeler dışındaki katılımcıların toplantıda söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur.

 

D-Başkanın Görev ve Yetkileri               

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır.

a)Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek.

b)Dernek yazışmalarına ve işlemlerine birinci derecede imza atmak.

c)İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’nun onayını almadan, daha sonra Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak koşulu ile, dönem başında Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktara kadar harcamada bulunmak.

d)Derneği; kamu, tüzel ve özel kişiler yanında mali ve adli her bakımdan temsil etmek.

e)Ana tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

f)Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de yürütmekte olduğu işleri yakından izlemek ve gerektiğinde bunları incelemek ve bilgi almaktır.

 

E-Sekreterin Görev ve Yetkileri

Sekreter başkandan sonra derneği temsile yetkili ikinci yöneticidir. Yönetim Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a.Derneğin her türlü yazışmalarında ikinci imza yetkisine sahiptir.

b.Derneğin her türlü yazışmalarında idare, haber alma, dernek amaçlarıyla ilgili yayın ve istatistikleri derlemek ve esas olacak bilgileri toplamak ve çalışmaları düzenlemek.

c.Yönetim Kurulu’nun defterlerini hazırlar, düzenler, yazar ve korur.

d.Yönetim Kurulu gündemini hazırlar, organizasyonunu sağlar.

e.Derneğin basın yayın işlerini düzenler, eğitim programlarını hazırlar, düzenler ve uygulamasını sağlar.

f.Sekreter, dernek adına basın ve kamuoyunu açıklama yapmakla yetkilidir.

g.Tanıtım, eğitim, proje, uygulama, danışmanlık, iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek ve bunlara altyapı oluşturacak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

h.Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışma gruplarını oluşturmak ve koordine etmek

i.Mevzuatın ve Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

F-Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Başkan yardımcısı derneğin çalışmalarının yürütümünde genel başkanın görevlerine yardımcı olur. Başkanın bir kısım görevlerini yükümlenir. Başkan olmadığı zaman başkanın görevlerini yükümlenir, imza yetkisini kullanır.

Ayrıca mevzuatın ve Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

G-Saymanın Görev ve Yetkileri

a)Sayman derneğin muhasebe işlerini yürütmek, mali dengeyi düzenlemek, kesin hesap bilançosu yapmak, üyelik ödentilerinin ve mali işleri idare etmekle görevli ve yetkilidir.

b)Kendi görev ve yetkilerinin içindeki yazışma ve işlemleri imzalamak

c)Dernek mali defterinin düzenli tutulması, tanzim ve imza işlerinin düzenli yapılması, şubeler dahil mali yazışmaları idare ve muhasebe işlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.

d) Derneğin yararlarını saklar, dernek parasının bankadan çekilmesinde ikinci imza olarak yetkilidir.

e)Dernek üyelerinin ödentilerini düzenli almak.

f) Dernek Yönetim Kurulu’nun yapacağı harcama ve bağışları ödemekle görevli ve yetkilidir.

g)Mevzuatın ve Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

h)Sayman, talebe bağlı olmaksızın ayda bir kez Yönetim Kurulu’na mali raporu sunar.

 

Madde 7: DENETİM KURULU                  

A-Denetim Kurulu’nun Teşkili

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurul sonrasında toplanarak bir başkan ve bir raportör seçerek çalışır. Bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak denetleme görevini yerine getirir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlar karar defterine alınır.

Denetim Kurulu başkanının Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve söz hakkı bulunmaktadır. Ancak oy hakkı yoktur.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B-Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, sayman tarafından raporların Yönetim Kurulu’na sunulup sunulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.  Kararlarını karar defterine alır. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

 

Madde 8: DİSİPLİN KURULU

A-Disiplin Kurulu’nun Teşkili

 

Disiplin Kurulu, daha önce disiplin cezası almamış, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurul sonrasında toplanarak bir başkan ve bir raportör seçerek çalışır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlar karar defterine alınır. Disiplin Kurulu başkanının Yönetim Kurulu toplantısına katılma ve söz hakkı bulunmaktadır. Ancak oy hakkı yoktur.

Disiplin Kurulu kendilerine sevk edilen dosya üzerine toplanır. Yönetim Kurulunca ve/veya Denetleme Kurulunca sevk edilen dosyayı önce raportör inceleyerek raporunu hazırlar. Disiplin Kurulu raportörün hazırladığı rapor üzerinde görüşme yapar, gerek görürse dosya üzerinde inceleme yapacakları gibi üyenin sözlü savunmasını da alabilirler. Yönetim Kurulu’nun ve/veya Denetleme Kurulunun sevk ettiği dosyaları üç ay içinde karara bağlar. Disiplin Kurulu kararları Yönetim Kurulu’nun onayı ile hayata geçer. Yönetim Kurulu onaydan imtina ederse dosya karara bağlanmamış sayılır. Karara bağlanmayan dosyalar Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Disiplin Kurulu görevini, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olan Disiplin Kurulu İç Yönetmeliğini dayanak alarak ifa eder. 

B-Disiplin Kurulu aşağıdaki cezaları verir

1-Uyarı

2-Kınama

3-Üyelik haklarından kısmen ve süreli olarak men etme (altı ayı geçemez)

4-Üyelikten çıkarma

 

Madde 9: DANIŞMA MECLİSİ 

A-Danışma Meclisi’nin Teşkili

Ana tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek, üyelerine yönetme alışkanlığı kazandırmak, katılım ve çoğulculuğu yaygınlaştırmak için aşağıdaki kişilerden oluşur. Kurulda alınan kararlar bağlayıcı olmayıp tavsiye niteliğindedir.

Danışma Meclisi ilk toplantını Genel Kurul’dan sonraki 30 gün içinde yapar. İlk toplantıya, toplantıda hazır bulunan en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis ilk toplantısında iç yönetmeliğindeki usullere göre bir başkan, bir başkan yardımcısı iki yazman üye den oluşan Başkanlık Kurulu seçerek çalışmalarını sürdürür. Danışma Meclisi yıl içinde ayda bir olağan olarak, kurul başkanının çağrısı ile her zaman olağanüstü olarak toplanır. Danışma Meclisi’nin çalışması iç yönetmelik ile tüzüğe uygun olarak belirlenebilir. 

B-Danışma Meclisi’nin Oluşumu

a.Derneğin eski başkanları ve sekreterleri

b.Derneğin mevcut başkanı ve sekreteri

c.Dernek şube başkanları ve şube sekreterleri

d.Divriği köy dernek başkanları veya dernek yönetimince yetkilendirilmiş bir yönetici

e.Derneği olmayan köyleri temsilen, derneğin üyesi köy mensuplarının kendi aralarında belirledikleri bir kişi.

f.Divriği Belediye Başkanı.

g.Dernek merkezinin olduğu ildeki, dernek üyesi olan Divriğili; Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, oda, sendika, sivil toplum kuruluşu başkanları, üniversite rektörleri, dekanları ve kürsü başkanlarından Danışma Meclisi’nin kararı ile üyelikleri kabul edilenler.

h.Dernekte kurulu olan kurul ve komite başkanları.

i.Bölge temsilcilik başkanları

j.Danışma Meclisi eski dönem başkanları

k.Gençlik Kurulu tarafından dönem içerisinde önerilen 18-30 yaş aralığında olan, eksilmesi halinde tamamlanabilecek 10 (on) genç üye

l.Kadın Kurulu tarafından dönem içerisinde önerilen ve eksilmesi halinde tamamlanabilecek 10 (on) kadın üye

m.Yönetim Kurulunca dönem içerisinde önerilen ve eksilmesi halinde tamamlanabilecek 5 (beş) üye

n.Başkanlık kurulunca dönem içerisinde önerilen ve eksilmesi halinde tamamlanabilecek 5 (beş) üyeden oluşur.

C-Danışma Meclisi’nin görev ve yetkileri

a.Dernek amaç ve ilkeleri açısından yapılması gereken çalışmalara taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak

b.Üyeler arasında sevgi, saygı anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak

c.Divriğililer arasında birlik ve dayanışma bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

d.Danışma Meclisi, gerek gördüğünde üyesi olmayan kişi ve kuruluşları uzmanlıklarından faydalanmak için kurula davet edebilir.

 

Madde 10: GENÇLİK KURULU

Derneğin 18-30 yaş aralığındaki üyelerinden Gençlik Kurulu İç Yönetmeliği’ne göre oluşturulmuş kuruldur. Ana tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek, üyelerine yönetme alışkanlığı kazandırmak, katılım ve çoğulculuğu yaygınlaştırmak, gençlerin sorunlarına çözüm üretmek, derneğe genç üyeler kazandırmak amaçlarını güder. İşleyişi, kurul ve Yönetim Kurulu’nun ortak çalışması ile çıkartılan iç yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu, kurula Yönetim Kurulu gözlemcisi atayabilir. Yönetim Kurulu gözlemcisinin kurulda söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur. Kurul tarafından yetkilendirilen temsilcisi Yönetim Kurulu toplantısına katılır. Söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur.

 

Madde 11: KADIN KURULU

Derneğin kadın üyelerinden Kadın Kurulu İç Yönetmeliği’ne göre oluşturulmuş kuruldur. Ana tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek, üyelerine yönetme alışkanlığı kazandırmak, katılım ve çoğulculuğu yaygınlaştırmak, kadınların sorunlarına çözüm üretmek, derneğe kadın üyeler kazandırmak amaçlarını güder. İşleyişi, kurul ve Yönetim Kurulu’nun ortak çalışması ile çıkartılan iç yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu, kurula Yönetim Kurulu gözlemcisi atayabilir. Yönetim Kurulu gözlemcisinin kurulda söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur. Kurul tarafından yetkilendirilen temsilcisi Yönetim Kurulu toplantısına katılır. Söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur.

 

 

Madde 12: KOMİTELER

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre dernek içinde süreli veya dönemsel komiteler kurar. Komitelerin yetki alanları, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir iç yönetmelikle belirlenir. Süreli ve dönemsel komiteler kendi içlerinde bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportörden oluşan yürütme kurulunu belirleyerek çalışmalarını yaparlar. Komiteler gerek gördüğünde kendi inisiyatifi ile kendi yürütme kurulunu kısmen veya tamamen değiştirebilirler. Yönetim Kurulu komitelere Yönetim Kurulu gözlemcisi atayabilir. Yönetim Kurulu gözlemcisinin komitede söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur. Komite başkanları veya komite tarafından yetkilendirilen temsilcisi Yönetim Kurulu toplantısına katılır. Söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur.

 

Madde 13: ŞUBELER                   

A-Dernek Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde, Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

B-Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından kendisinin sorumlu olduğu, dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Şube (Yönetim Kurulu kendi içerisinde başkan, sekreter, başkan yardımcısı, sayman ve üyeyi), (Denetim Kurulu kendi içerisinde başkan ve raportör üyeyi) çoğunluğa dayalı seçimle belirler.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

C-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı Ve Genel Merkez Genel Kurulu’nda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler; Genel Kurul olağan toplantılarını, genel merkez Genel Kurul’u toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan Genel Kurul’u, 2 yılda bir, kasım ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini, toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulu’na tüm üyeleri ile katılırlar.

Şubeler kararlarını dernek merkezine bildirmek zorundadır.

Şubelerin yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar, genel merkez yönetim veya Denetim Kurulu’na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şube üyeleri de Genel Merkez Disiplin Yönetmeliğine tabidirler. Dosyaları Genel Merkez Disiplin Kurulu tarafından incelenir.

 

Madde 14: BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla bölge temsilcilikleri açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla, temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Bölge temsilciliklerinin çalışma usul ve esaslarını bir iç yönetmelikle belirlenir. Temsilcilikler için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir üyeden oluşan üç kişiye görev verir. Bölge temsilcilik başkanları Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur.

 

Madde 15: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI                    

Derneğin gelir kaynakları

a)Üye aidatı; dernek üyeleri yıllık en az 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) en çok 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) üyelik ödentisini ödemek zorundadır. Aradaki rakamı yıllık olarak Yönetim Kurulu belirler ve uygular. Ancak yıllık aidat artışı %50’yi geçemez.

b)Şube ödentisi; genel merkezce talep edilmesi halinde şube üye aidatlarının %50’sine kadar bir oranı genel merkeze gönderir.

c)Genel katma bütçeli idareler ile mahalli idareler, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara bağlı işletmeler vb. her çeşit tüzel ve özel kişilerin yapacakları tahsisler, yardımlar ve bağışlar.

d)Dernek tarafından düzenlenen balo, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi tüzükte yazılı başkaca faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e)Her çeşit yayın, ilan, reklam, sponsorluk gelirleri.

f)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

g)Derneğin yürüttüğü projelerden elde edilen gelirler.

h)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

i)İlgili bakanlığın izni ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden sağlanacak yardımlar.

j)Diğer gelirler.

 

Madde 16: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESASLARI, USULÜ VE TUTULACAK DEFTERLER                    

A-Defter Tutma Esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen tutarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

B-Defter Tutma Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

      C- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

D-Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

E-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 17: DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ ve İŞLEMLERİ                  

A-Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

B- Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

C-Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

D-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 18: BEYANNAME VERİLMESİ                

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı veya Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş kişi tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 19: BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ                   

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

A-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

B-Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

C-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

D-Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

E-Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 20: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 21: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 22: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 23: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ            

A-Derneğin Feshi

Dernek tüzel kişiliği: Fesih, infisah, kapatma, faaliyetten alıkonulma kararları ile sona erer.

 

Genel Kurul fesih ve tasfiye gündemi önceden gündem maddesi olarak ilan veya bildirilmek koşulu ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile toplanarak, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 çoğunluğu ile derneğin feshine karar verebilir.. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

B-Tasfiye İşlemleri

Derneğin; Genel Kurul kararı ile feshedilmesi veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilmesi, mahkeme kararı veya idari bir karar ile feshedilmesi halinde derneğin para, taşınır taşınmaz mal, hak ve alacaklarının tasfiyesi, iş bu tüzükte gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin tasfiyesi son Yönetim Kurulu’ndan oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Ancak Genel Kurul kararı ile fesihte Genel Kurul’un belirleyeceği 5 kişi ve son Yönetim Kurulu’ndan oluşan tasfiye kurulunca tasfiye işlemi yapılır. Tasfiye işlemleri feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erdiği veya mahkeme ve idari kararın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemler dernek unvanının önüne "tasfiye halinde" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, öncelikle derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve malların tamamı Genel Kurul’da alınacak kararda gösterilecek yere, başka bir karar olmaması halinde Divriği Belediyesi’ne devredilir. Tasfiye zamanında belediyenin bulunmaması halinde de Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Bildirim ve son işlemler ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılarak tamamlanır. 

 

Madde 24: HÜKÜM EKSİKLİĞİ                 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanun’u ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Madde 25: KURUCU ÜYELER

İşbu dernek, bütün kurucuları T.C. vatandaşı olan aşağıda kimlik bilgileri ve adresleri yazılı kişiler tarafından 1952 yılında kurulmuştur.

HÜSNÜ KARAHASANOĞLU      : Gedikpaşa Pehlivan Sokak No:1                                            BEYAZIT

NADİR ÖZER                                  : Mesih paşa sokak No:1 Kat:3                                  AKSARAY

NACİ YÜCE                                     : Büyük Reşitpaşa Caddesi No:12                                            VEZNECİLER

ZEKİ ÖZTÜRK                                : Hüsambey Mah. Tazgahçılar Sokak No:12                           FATİH

RÜŞTÜ GÜNDAY                           : Haydarpaşa Mah. Nevşehirli İbrahimpaşa Cad.    FATİH

KUDİSİ GAZİOĞLU                       : İhsaniye Caddesi No:31                                                           ÜSKÜDAR

DÜNDAR ÖRS                                : Yusuf Muhsinpaşa Cad. Zemzem Sk. No:1            EYÜP

AHMET VELİOĞLU                       : Cihannüma Mah. Akmaz Çeşme SK. No:42           BEŞİKTAŞ

İHSAN AYGÜN                               : Nahiye Müdürlüğü Evi                                              ORTAKÖY

RECEP MUTLU                               : Akbıyık Cad. Terbıyık Sok. No:3                                           SULTANAHMET

FAHRİ TEVRUZ                              : Kızıltoprak, Bağdat Cad. No:81                               KADIKÖY

SAFFET KORALTAN                     : Kalenderhane Mah. Delikanlı Sok. No:9                ŞEHZADEBAŞI

MEMDUH BUDAK                        : Bekar Sokak No:24                                                    BEYOĞLU

YAŞAR GÜRKÖK                          : Çeşme Sokak Kardeşler Apt. No:2                          ÇEMBERLİTAŞ

RIZA DİVRİK                                  : Gedikpaşa Pehlivan Sokak No:4                                            BEYAZIT

CEMİL GÜRKÖK                            : Çeşme Sokak Kardeşler Apt. No:4                          ÇEMBERLİTAŞ

 

Madde 26: ONURSAL ÜYELER

Yönetim Kurulu üyelikleri sırasında, katledilen Battal ÖZDEMİR ve 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal Anma Etkinlikleri ’ne dernek adına görevli olarak katılan ve 33 kişi ile birlikte yakılarak katledilen Mehmet ATAY bu derneğin onursal üyeleridir.

 

 

 

 

 

GÖREVDEKİ YÖNETİM KURULU

Geçici Madde 1

Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek, tüzük ile ilgili işlemleri takip edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan kurul mevcut Yönetim Kurulu olup, aşağıda isim, adres ve görevleri belirtilmiştir.

 

 

S.N

ADI SOYADI

MESLEK

GÖREVİ

İKAMETİ

İMZASI

1

Cafer YILDIZ

MÜHENDİS

Başkan

ESENYURT/İSTANBUL

 

2

Ünal ÖZEN

SOSYOLOG

Bşk. Yrd.

ÜMRANİYE/İSTANBUL

 

3

Aslan KILIÇ

MÜHENDİS

Sekreter

KAĞITHANE/İSTANBUL

 

4

Murat TÜRKYILMAZ

MÜZİSYEN

Sayman

BAĞCILAR/İSTANBUL

 

5

Orhan AKKAYA

BANKACI

Üye

BAHÇELİEVLER/İSTANUL

 

6

Türkan SOLMAZ

İŞLETME

Üye

BEYOĞLU/İSTANBUL

 

7

Cennet ŞİMŞEK

EV HANIMI

Üye

BAHÇELİEVLER/İSTANUL

 

8

Birol PÜR

TEKSTİL

Üye

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

 

9

Çağdaşcan ELMALI

ÖĞRENCİ

Üye

EYÜP/İSTANBUL

 

10

Haydar ENGİN

IETT ŞOFÖR

Üye

AVCILAR/İSTANBUL

 

11

Gülsüm POLAT

İŞLETME

Üye

EYÜP/İSTANBUL